Načini plaćanja uvjeti poslovanja

Klima shop Frigus d.o.o Pula odobrava slijedeće načine plaćanja:

  POPUST za gotovinsko plaćanje 10 %

♦  Plaćanje do 12 rata bez kamata - ne uključuje popust od 10 %

     -  Sve kartice Zagrebačke banke

     -  Sve kartice Raiffeisen banke

     -  Diners Card  

     -   PBZ karticama MAESTRO,VISA, MASTERCARD,AMERICAN

♦  Plaćanje jednokratno 

     -  AMERICAN EXPRES RIVOLVING  CARD  (način otplate reguliran sa bankom koja je izdala karticu)

     -  AMERICAN CARD

     - OSNOVNOM KARTICOM  AMEXA 

     - MAESTRO

♦   Klime koje su na akciji nemaju popust za gotovinu već imaju mogućnost do 12 rata bez kamata

♦  Obročno se može platiti kupovina klima uređaja s motažom 

♦   Za obročnu otplatu preko 12 rata banke obračunavaju kamatu prema svojim internim pravilnicima.

Izjava o privatnosti

Frigus Klima Shop se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, Te njihove podatke ne daje i ne koristi za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima se nakon izvršenih narudžbi brišu i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Frigus Klima Shopa odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici  http://www.frigus-pula.hr/ . Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici http://www.frigus-pula.hr/

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranicihttp://www.frigus-pula.hr/

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici http://www.frigus-pula.hr/ Frigus d.o.o. KLIMA SHOP prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj telefona, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, tvrtka.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Frigus d.o.o. KLIMA SHOP sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa Frigus d.o.o. KLIMA SHOP javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Frigus d.o.o. KLIMA SHOP. vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da Frigus d.o.o. KLIMA SHOP može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Frigus d.o.o. KLIMA SHOP navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Frigus d.o.o. KLIMA SHOP te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Frigus d.o.o. KLIMA SHOP  koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Frigus d.o.o. KLIMA SHOP  će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima.

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Frigus d.o.o. KLIMA SHOP

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Frigus d.o.o. KLIMA SHOP će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

 

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem internet bankarstva.

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima.

Voditelj zbirke osobnih podataka je Frigus d.o.o. KLIMA SHOP .

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 • naziv zbirke,

 • naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno    adresu,

 • svrhu obrade,

 • pravni temelj uspostave zbirke podataka,

 • kategorije osoba na koje se podaci odnose,

 • vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,

 • način prikupljanja i čuvanja podataka,

 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,

 • osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno    sjedište,

 • naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s    naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog    primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno    iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim    propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose,

 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

 Korisnik web stranice http://www.frigus-pula.hr/   ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice http://www.frigus-pula.hr/ na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 1. dati  potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega    obrađuju ili ne,

 2. dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega    čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,

 3. omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke    sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te    njihovo prepisivanje,

 4. dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci    osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati    i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja    tih podataka,

 5. dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom    temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,

 6. dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na    njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice http://www.frigus-pula.hr/ , odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice http://www.frigus-pula.hr/ u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici http://www.frigus-pula.hr/ . kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Frigus d.o.o. KLIMA SHOP može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućilo korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice   http://www.frigus-pula.hr/ unaprijedilo rad web stranice  http://www.frigus-pula.hr/   stvorilo bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktiralo korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšalo oglašivačke i promocijske aktivnosti te analiziralo upotrebu internetske stranice http://www.frigus-pula.hr/  . Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga Frigus d.o.o. KLIMA SHOP osobe navedene u ovim Općim uvjetima, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke Frigus d.o.o. KLIMA SHOP . daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP  smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Frigus d.o.o. KLIMA SHOP slanjem e-poruke na frigus.klime@gmail.com  te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

Frigus d.o.o. KLIMA SHOP iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranicihttp://www.frigus-pula.hr/  može pristupiti  adrese e-pošte.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Frigus d.o.o. KLIMA SHOP  prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice http://www.frigus-pula.hr/   imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice http://www.frigus-pula.hr/ korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Frigus d.o.o. KLIMA SHOP preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Frigus d.o.o. KLIMA SHOP. nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

OSTALI PODACI

Osim osobnih podataka, Frigus d.o.o. KLIMA SHOP može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje Frigus d.o.o. KLIMA SHOP omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka http://www.frigus-pula.hr/ saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

ORS